Ennenaikainen (tai herkkä) siemensyöksy

(premature ejaculation, ejaculatio praecox)

Elinikäinen ja hankittu ennenaikainen siemensyöksy

Viime vuosina tehtyihin tutkimuksiin perustuen on ehdotettu, että ennenaikainen siemensyöksy jaetaan neljään pääryhmään: Elinikäiseen, hankittuun, ”luonnollisesti vaihtelevaan” ja nopeaksi koettuun siemensyöksyyn.

Elinikäisen ennenaikaisella siemensyöksyllä (engl. lifelong) tarkoitetaan tila, jossa vaiva on ollut ensimmäisestä yhdynnästä alkaen ja hankitulla ennenaikaisella siemensyöksyllä tilaa, jossa siemensyöksy on aiemmin tullut normaalisti, mutta jossain vaiheessa muuttunut liian herkäksi.

Molemmille tiloille on hyväksytty tutkimusnäyttöön perustuvat määritelmät (International Society of Sexual Medicine 2013). Kyseessä on seksuaalihäiriö, jossa

  1. mies aina tai lähes aina ejakuloi noin minuutissa yhdynnän aloittamisen jälkeen (elinikäinen ennenaikainen siemenyöksy) 
    • tai siemensyöksy on haittaavasti nopeutunut usein noin 3 minuuttiin tai nopeammaksi oltuaan aiemmin normaali (hankittu ennenaikainen siemensyöksy)
  2. tilanteeseen liittyy siemensyöksyn hallinnan puute ja
  3. tilanteeseen liittyy kielteisiä subjektiivisia seurauksia, kuten huolta, ahdistuneisuutta, turhautuneisuutta ja seksin välttämistä.

Elinikäiselle ennenaikaiselle siemensyöksylle on ominaista se, että vaiva on ollut “aina” eli heti ensimmäisestä seksikokemuksesta alkaen ja vaiva ei suinkaan lievene iän myötä. Päinvastoin tilanne voi iän myötä pahentua. Määritelmässä mainittu “noin minuutissa” on todella “noin”. Jos latenssi on esim 1 min 45 s, voidaan puhua “noin” minuutista. 5–20 %:lla näistä miehistä siemensyöksy tapahtuu jo ennen penetraatiosta (eli ennen kuin edes ehtii sisään). 

Olennaisia on myös muut määritelmässä mainitut seikat. Ennenaikaisen siemensyöksyn tyypeistä elinikäinen on selvästi yleisin. Vaiva on turhauttava, koska usein nuorena pariskunta ajattelee, että kokemuksen ja iän karttuessa mies oppisi hallitsemaan siemensyöksyä. Kun näin ei käykään ja vaiva jatkuu aina vain, seksi parisuhteessa usein harvenee tai jopa loppuu kokonaan.

Luonnollisesti vaihteleva ja nopeaksi koettu ennenaikainen siemensyöksy

Luonnollisesti vaihtelevalla (engl. natural variable) ennenaikaisessa siemensyöksyssä siemensyöksylatenssi on vaihtelee, mutta voi ajoittain ja tilanteesta riippuen olla haitallisen nopea. Tätä tilaa ei pidetä varsinaisena seksuaalihäiriönä vaan normaalina vaihteluna.

Nopeaksi koetussa (engl. subjective) siemensyöksyssä mainittu ejakulaatiolatenssi on normaali tai jopa tavanomaista pidempi (>5 minuuttia), mutta potilas kokee kuitenkin kärsivänsä liian nopeasta siemensyöksystä. Siemesyöksyn tahdonalainen kontrollointi voi olla huono tai puuttua kokonaan. Kyseessä ei ole varsinainen seksuaalihäiriö. Tilanne vaatii seksuaalineuvontaa ja oikean informaation antamista.

Ennenaikaisen siemensyöksyn yleisyys

Ennenaikainen siemensyöksy on miehen yleisin seksuaalinen toimintahäiriö ja se on tunnettu seksuaalihäiriöinä yli 100 vuotta. Esiintyvyysluvut vaihtelevat erittäin paljon kirjallisuudessa. Tämä johtuu siitä, että diagnostiset kriteerit ovat vaihdelleet tutkimuksesta toiseen. 

Aiemmin ajateltiin, että vaivasta kärsii jopa 20–30 % miehistä. Nämä luvut perustuvat kuitenkin vanhentuneisiin määritelmiin ja suhteellisen pieniin tutkimusaineistoihin. Lisäksi näissä tutkimuksissa ei ole eroteltu vaivan eri alatyyppejä. Vuodesta 2011 alkaen on tehty tarkempia tutkimuksia ja tutkimuksissa on käytetty huolellisempia määritelmiä. Niiden perusteella voi arvioida, että vaivan esiintyvyys olisi pikemminkin luokkaa 10–15%. Elinikäisen ja hankitun esiintyvyys lienee yhteensä 5–8%, loput kuuluisivat luokkiin luonnollisesti vaihteleva ja lyhyeksi koettu.

Aiheesta tehtyjä tutkimuksia on lueteltu kohdassa kirjallisuutta.

Ennenaikaisen siemensyöksyn syyt 

Ennenaikaisen siemensyöksyn syy on edelleen suurelta osin tuntematon. Siihen vaikuttavat perinnölliset, biologiset ja psyykkiset tekijät. Serotoniini on tärkein siemensyöksyrefleksiä välittävä välittäjäaine ja sen säätelyn poikkeavuus voi mukana asiassa. Myös muut välittäjäaineet, kuten dopamiini ja oksitosiini vaikuttavat siemensyöksyyn. Viime vuosina perinnöllisten tekijöiden osuutta on tutkittu ja niillä voi olla vaikusta vaivan esiintymiseen.

Elinikäinen ennenaikainen siemensyöksy

Suurimmalla osalla vastaanotolle tulevista miehistä ennenaikainen siemensyöksy ”on vaivannut aina”. Tämän syistä tiedetään varsin vähän. Kuitenkin viimeisen 10 vuoden aikana kertyneen tiedon perusteella vaikuttaa selvältä, että häiriön taustalla ovat ennen kaikkea neurofysiologiset ja/tai neurofarmakologiset tekijät – eivät pelkästään psykologiset tekijät, kuten aiemmin on arveltu. Seuraavassa on esitelty sekä psykologisia että elimellisiä teorioita. 

Psykologiset teoriat

Psykoanalyyttiset teoriat olivat vallalla 1910-luvulta 1950-luvulle. Esitettiin mm. että liian nopean siemensyöksyn taustalla olisi varhaislapsuuden ajan selvittämätön ja voimakas narsismi, joka aikuisiällä ilmenee ylikorostuneena sukuelimiin kohdistuneena huomiona. Ennenaikainen siemensyöksy nähtiin myös psykosomaattisena häiriönä, jossa psyykkiset ongelmat vaikuttavat sukuelinten toimintaan. Näiden toiminnan ajatellaan olevan heikkoa miehillä, joilla on liian nopea siemensyöksy. Näistä teorioista ei ole pätevää tutkimusnäyttöä. 

Käyttäytymistieteellinen teoria oli vallalla 1950-luvulta 1980-luvun lopulle. Yksi teoria selittää vaivan alkusyyksi ensimmäisen yhdynnän kokemuksia. Tällekään teorialle ei ole kyetty osoittamaan kunnollista tutkimustietoon perustuvaa vahvistusta. Seksuaalisen viriämisen teoriassa esitetään, että vaivan syynä on puuttuva tietoisuus seksuaalisen viriämisen tasosta ja orgasmia edeltävistä tuntemuksista. Tämä tietoisuuden puute estää miestä kontrolloimasta siemensyöksyä. 

Elimelliset eli orgaaniset teoriat

1990-luvun alussa havaittiin tiettyjen masennuslääkkeiden – selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien (SSRI) – hidastava vaikutus ennenaikaiseen siemensyöksyyn. Tästä alkoi vilkas tutkimustyö, jonka seurauksena ennenaikaista siemensyöksyä pidetään nykyään etiologialtaan lähinnä elimellisenä, mutta johon vaikuttavat myös erilaiset psykologiset tekijät. Elimellisiä teorioita ovat peniksen tuntoaistin yliherkkyys, yliherkkä siemensyöksyrefleksikaari, perinnölliset tekijät ja keskushermoston serotoniinijärjestelmän muuttunut herkkyys. 

Ennenaikainen siemensyöksy osittain perinnöllinen

Suomessa Åbo Akademissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin siemensyöksyhäiriöiden perinnöllisyyttä. Tutkimusjoukkona oli 3 946 kaksosparia. Mukana oli sekä identtisiä että ei-identtisiä kaksosia, joiden keski-ikä oli 30 vuotta. Siemensyöksyyn liittyviä asioita selvitettiin monipuolisilla kyselylomakkeilla. N.s. faktorianalyysien avulla selvitettiin perinnällisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta siemensyöksyn hallintaan. Tuloksena oli, että perinnöllisillä tekijöillä on melko merkittävä osuus ennenaikaiseen siemensyöksyyn (perinnöllisyys selittää siitä peräti 28 %), mutta ei vaikeutuneeseen siemensyöksyyn.

Dosentti Juhana Pihan kommentti

Suomalaisten korkealaatuinen tutkimus vahvistaa aiemmat näkemykset siitä, että perimällä on merkittävä osuus ennenaikaisessa siemensyöksyssä. Viimeaikaiset tutkimuslöydökset osoittavat aivojen neurobiologian (serotoniinijärjestelmän) olennaisen osuuden ennenaikaisen siemensyöksyn syynä. Tämä, yhdessä suomalaisten tutkimustuloksen kanssa, antaa toivoa siitä, että aikanaan löydetään geenejä, jotka ovat yhteydessä ennenaikaiseen siemensyöksyyn.

Tutkimuksen tekijät olettavat, että elinikäisessä ennenaikaisessa siemensyöksyssä geneettiset tekijät näyttelevät keskeistä roolia, kun taas hankitussa ennenaikaisessa siemensyöksyssä syinä olisivat muut tekijät. Vastaanotolle hakeutuvista miehistä valtaosalla on elinikäinen vaiva, johon liittyy hyvin nopeasti (alle 1–1½) min) tuleva siemensyöksy. Nämä potilaat hyötyvät lähes yksinomaan lääkehoidosta ja esim. eri terapiamenetelmillä hoitotulos on huono. Juuri elinikäisestä enneaikaisesta siemensyöksystä kärsiville olisi hyvä uutinen, jos uusi siemensyöksyä hidastava, kerta-annosperiaatteella toimiva lääke daposetiini saisi myyntiluvan.

Lähteet

  • Jern P ym. Evidence for genetic etiology to ejaculatory dysfunction. Int J Impot Res 2009;21:62-7.

Hankittu ennenaikainen siemensyöksy

Hankittu ennenaikainen siemensyöksy voi johtua urologisista syistä (eturauhastulehdus), erektiohäiriöstä,  psykologisista syistä (esim. masennus, epävarmuus parisuhteessa tai uusi seksuaalikumppani), endokrinologisista syistä (esim. kilpirauhasen liikatoiminta, tetsosteroni) tai neurologisista syistä. Eräät lääkeaineet voivat vaikuttaa siemensyöksyyn.

Ennenaikaisen siemensyöksyn diagnoosi

Ennenaikaisen siemensyöksyn diagnoosi on pitkälti potilaan itsediagnoosi. Käytännössä lähes kaikilla potilailla, jotka lähtevät hakemaan apua, edellä esitetyn määritelmän kriteerit täyttyvät. Määritelmän aikaraja, yksi minuutti, ei tietenkään ole tarkka. Vastaanottotilanteessa kannattaa kysyä, tapahtuuko siemensyöksy nopeammin kuin parissa minuutissa. Jos näin on, asiaa voi vielä tarkentaa. Vaikein muoto on tietysti se, että siemensyöksy tulee jo ennen yhdynnän aloittamista. Tosiasiassa suurella enemmistöllä potilaista siemensyöksy tapahtuu selvästi alle minuutissa, melko usein sekunneissa yhdynnän aloittamisen jälkeen. Jonkin verran on potilaita, joilla aika on 1–2 minuuttia. 
Joskus harvoin vastaanotolla tapaa potilaita, joilla on täysin väärä käsitys siitä, kuinka kauan yhdyntä tavallisesti kestää. Tavallinen yhdynnän kestohan on 5–7 minuuttia, eikä suinkaan 20–30 minuuttia, kuten jotkut luulevat. Jos yhdyntä kestää kauemmin kuin 25–30 minuuttia, voidaan jo puhua viivästyneestä siemensyöksystä.

Siemensyöksyn alkamiseen kuluva aika on vain yksi osatekijä, eikä se suinkaan riitä diagnoosin tekoon. Olennaista on myös hallinnan puute ja negatiiviset subjektiiviset seuraukset. On tosin selvää, että potilaat, jotka lähtevät hakemaan apua, todella myös kärsivät tilanteesta.

Ennenaikainen siemensyöksy ja parisuhde

Ennenaikainen siemensyöksy vaikuttaa haitallisesti miehen ja naisen seksuaaliseen tyytyväisyyteen ja parisuhteeseen. Nuorempana mies pystyy joskus kompensoimaan tilannetta siten, että uusi yhdyntä aloitetaan heti ensimmäisen siemensyöksyn jälkeen. Joskus sitten tämä toinen kerta kestää pidempään, mutta ei suinkaan aina. Iän karttuessa uuteen yhdyntään ryhtyminen tulee fysiologisen vanhenemisen vuoksi yhä vaikeammaksi ja yli 40-vuotiailla ei käytännössä enää ole kykyä kahteen peräkkäiseen yhdyntään.

Ennenaikaisen siemensyöksyn merkityksestä sekä miehen että naisen seksuaalisuudelle on julkaistu useita tutkimuksia. Yhteistä on, että vaiva vaikuttaa hyvin negatiivisesti molempien seksuaaliseen itsetuntoon, yhdyntöjen laatuun, seksuaaliseen tyytyväisyyteen, parisuhteeseen ja elämänlaatuun. Esimerkiksi naisten orgasmihäiriöt ja heikentynyt motivaatio yhdyntöihin ovat vahvassa yhteydessä miehen liian nopeaan siemensyöksyyn. Miehillä taas vaivaan liittyy ajan mittaan usein erektiohäiriöitä, jotka ovat vaivan aiheuttaman psyykkisen turhautumisen aiheuttamia.


Tyypillinen tapahtumien kulku on sellainen, että nuorena sekä mies että nainen ovat toivoneet ja uskoneet, että mies kyllä oppii ajan myötä hallitsemaan siemensyöksyään. Aikaa kuluu 5 vuotta, 10 vuotta ja 15 vuotta, ja tilanne vain pysyy samana. Tässä vaiheessa, useimmiten keski-iässä, naisen seksuaalinen halukkuus on vähentynyt tai jopa hävinnyt kokonaan. Miehen epävarmuus ja romahtanut seksuaalinen itsetunto on johtanut erektio-ongelmiin. Yhdynnät eivät ole tyydyttäviä kummallekaan. Molemmin puolin seksiä on ruvettu välttelemään jatkuvien turhautumisten seurauksena. Useimmiten vastaanotolle tulevan miehen parisuhteessa seksi on vähentynyt minimiin ja joskus loppunut kokonaan. Ei ole harvinaista, että tilanne on johtanut uskottomuuteen ja parisuhteiden kariutumiseen.

Erääseen tutkimukseen osallistui 1587 paria ja siinä selvitettiin sekä miehen että naisen mielipiteitä yhdynnästä. Pareista 207 kärsi ennenaikaisesta siemensyöksystä ja 1380 kuului kontrolliryhmään. Tarkastelun kohteena olivat siemensyöksyn hallinta, tyytyväisyys yhdyntään, henkilökohtainen haitta ja parisuhteeseen kohdistuva haitta, jotka luokiteltiin 5-portaisella asteikolla, sekä mielipide ennenaikaisen siemensyöksyn vaikeusasteesta (4-portainen asteikko). Potilaiden kumppaneista 53 % piti potilaan siemensyöksyn hallintaa huonona tai hyvin huonona, kun kontrolliryhmän kumppaneista näin ajatteli vain 3 %. Vastaavat luvut tyytyväisyydestä yhdyntään olivat 28 % ja 2 %. Kumppanin kokema henkilökohtainen haitta oli suuri tai hyvin suuri 44 %:lla potilaiden kumppaneista ja 3 %:lla kontrolliryhmän kumppaneista. Parisuhdehaitan koki suureksi tai hyvin suureksi 25 % potilaiden kumppaneista ja 2 % kontrolliryhmän naisista. Potilaiden ennenaikaisen siemensyöksyn koki kohtalaisen ja hyvin vaikeaksi 75 % naisista. 

Eräässä tutkimuksessa (Burri ym 2014) oli mukana 1500 naista kolmesta eri maasta. Heidän kumppaninaan oli mies, jolla oli ennenaikainen siemensyöksy. Heistä 23 % kertoi, että herkkä simensyöksy oli aiheuttanut parisuhteen loppumisia. Yleisin syy, miksi he kärsivät tiilanteesta oli se, että he kokivat miehen keskittyvän vain suoritukseen eli siemensyöksyn hallintaan eikä naiseen itseensä. Toiseksi yleisin syy tyytymättömyyteen oli yhdynnän lyhyt kesto ja vasta kolmannella sijalla oli koettu kontrollin puute.

Oman kliinisen kokemukseni mukaan ennenaikainen siemensyöksy on sekä miehelle että naiselle vaikeampi hyväksyä ja ymmärtää kuin erektiohäiriö. Erektiohäiriön syy on useimmiten hyvin konkreettinen, esimerkiksi diabetes tai verenpainetauti. Lisäksi erektiohäiriöstä on tullut miehelle ”hyväksyttävä” lääketieteellinen oire, kiitos aiheen saaman julkisuuden. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivät miehet sen sijaan ovat useimmiten varsin terveitä ja syytä vaivaan on vaikea ymmärtää. Lisäksi aiheesta ei ole puhuttu julkisuudessa juuri lainkaan. Aihe on vieläkin suurelta osin tabu.

Kirjallisuutta