D-vitamiinin puute on yhteydessä erektiohäiriöön

Erektiohäiriöllä ja valtimokovettumasairaudella on yhteisiä taustatekijöitä ja erektiohäiriö on merkki lisääntyneestä riskistä valtimokovettumasairauteen. Matala D-vitamiinipitoisuus taas on yhteydessä lisääntyneeseen valtimokovettumasairauden riskiin. Sen sijaan on olemassa vain vähän tietoa matalan D-vitamiinipitoisuuden yhteydestä erektiohäiriöön. Tutkimuksessa selvitettiin matalan D-vitamiinitason itsenäistä yhteyttä erektiohäiriöön.

Tutkimuksessa oli mukana 3 390 miestä (ikä 20–85 vuotta). D-vitamiinitaso 25(OH)D mitattiin RIA menetelmällä. Matalana D-vitamiinitasona pidettiin arvoja <50 nmol/l, alentuneina arvoja 50–75 nmol/l ja selvästi normaaleina arvoja >75 nmol/l. Erektiohäiriö seulottiin yhdellä validoidulla kysymyksellä “miten kuvailet kykyäsi ylläpitää erektiota tyydyttävän yhdynnän suorittamiseksi”. Vastausvaihtoehdot olivat en kykene koskaan, kykenen joskus, kykenen yleensä ja kykenen aina tai lähes aina. Tilastollisissa analyyseissä otettiin huomioon muut valtimokovettumataudin riskitekijät kuten verenpainetauti, diabetes, valtimon sisäkalvon toimintahäiriö ja kolesterolitaso.

Tulokset

Tutkittavista 15 %:lla oli erektiohäiriö ja  ja 30 %:lla matala D-vitamiinitaso (<50 nmol/l). Niillä miehillä, joilla oli erektiohäiriö, D-vitamiinitaso oli merkittävästi matalampi kuin niillä, joilla ei ollut erektiohäiriötä (>75 nmol/l) (p=0.0005). Miehillä, joilla oli matala D-vitamiinitaso, erektiohäiriön esiintyminen oli 1.3 kertaa todennäköisempää kuin miehillä, joilla oli normaalitaso (PR, prevalence ratio. 1.30 (1.08–1.57). Asiaa selvitettiin vielä käyttämällä D-vitamiinitasoa jatkuvana muuttujana (eikä jakamalla miehet kahteen tai kolmeen ryhmään). Tässä mallissa erektiohäiriön riskin lisääntyminen kun D-vitamiinitaso alitti 50 nmol/l. Riski sen sijaan väheni, kun D-vitamiinitaso oli  yli 87.5 nmol/l.

Kun tutkittiin erikseen vielä miehiä, joilla oli matala testosteronitaso, todettiin vieläkin voimakkaampi yhteys D-vitamiinin ja erektionhäiriön välillä riski. Testosteronivajeesta kärsivillä miehillä, joilla oli matala D-vitamiinitaso, oli 1.8-kertainen riski erektiohäiriöön, kuin testosteronivajeesta kärsivillä miehillä, joilla oli normaali D-vitamiinitaso. Tämä yhteys ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä otoksen koon vuoksi.

Lopulta tarkastelun kohteeksi joutuivat vain miehet, joilla oli vaikea erektiohäiriö (yhdyntä ei koskaan onnistu). Tässä ryhmässä matala D-vitamiinitason ja erektion välinen yhteys oli erittäin merkitsevä, vaikka kaikki mahdolliset taustamuuttujat otettiin huomioon. Erektiohäiriön esiintyvyysriski oli 1.80 (1.20–2.71).

Juhana Pihan kommentit

Tässä laajassa tutkimuksessa osoitettiin, että D-vitamiinitasoilla on itsenäinen yhteys erektiokykyyn. Matalaan D-vitamiinitasoon (<50 nmol/l) liittyy lisääntynyt erektiohäiriön riski. Tämä riski on riippumaton muista yleisistä erektiohäiriön tai valtimokovettumataudin riskitekijöistä. Lisää kontrolloituja tutkimuksia aiheesta tarvitaan. Vielä ei ole näyttöä siitä esimerkiksi siitä, että D-vitamiinin käyttö parantaisi erektiota. D-vitamiinin viitearvot Suomessa ovat 40–80 nmol/l, mutta luuston terveyden kannalta suositeltava taso on yli 75 nmol/l. Jopa taso >100 nmol/l voi tarjota lisähyötyjä terveydelle. Alentuneet arvot ovat erittäin yleisiä Suoemssa

Lähde

Farag ym. Vitamin D deficiency is indepently associated with greater prevalence of erectile dysfunction: The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2001-2004. Atherosclerosis 2016; 252: 61-67