ESWT-paineaaltohoito erektiohäiriössä

Johdanto

Muutaman viime vuoden aikana kuluttajille on tullut tarjolle uusi erektiohäiriön hoitomuoto, joka perustuu matalaintensiteettisiin paineaaltosykäyksiin, jotka johdetaan paisuvaiseen ihon pinnalta käsin. Kyseessä on elektrohydraulisesti synnytetyt energiasykäykset eli paineaallot, joita on hyödynnetty aiemmin mm. munuaiskivitaudissa ja erilaisissa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Erektiohäiriön hoidon hoitomuodosta käytetään nimitystä Li-ESWT (Low-intensity Extracorporeal Shock Wave Treatment). Menetelmä ei ole terveysviranomaisten virallisesti hyväksymä erektiohäiriön hoitomuoto Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Tästä huolimatta sitä on yleisesti saatavilla, viime vuoden aikana myös Suomessa.

Tällä hetkellä yleisin erektiohäiriön hoitomuoto on suun kautta otettavat erektiolääkkeet, jotka tehokkaasti parantavat peniksen verenkiertoa, mutta eivät vaikuta erektiohäiriön syyhyn korjaavasti. ESWT-paineaaltohoidon oletetaan sen sijaan vaikuttavan kudosten rakenteeseen korjaavasti. Paineaallot aiheuttaisivat biologisen reaktiosarjan, joka johtaisi kasvutekijöiden lisääntymiseen, joka puolestaan laukaisisi kudoksen verenkierron paranemisen, ja näin parantaisi verenkiertoa. Menetelmä esiteltiin vuonna 2005. Aiheesta on tehty lukuisia kliinisiä tutkimuksia, joista suurin osa vuoden 2014 jälkeen. Seuraavassa esitellään tuoreen meta-analyysin perusteella arvioita menetelmän tehosta. Mukana meta-analyysissä on 14 tutkimusta vuosilta 2005–2015.

Aineisto

Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 833 potilasta ympäri maailmaa. Valtaosalla heistä erektiohäiriön syy oli elimellinen, kuten verenkiertohäiriö tai paisuvaisen toimintahäiriö (Peyronin tauti). 14 tutkimuksesta 7 oli satunnaistettuja vertailututkimuksia, ja ne kelpuutettiin mukaan meta-analyysiin, koska niiden näyttöarvo on korkein.

ESWT-menetelmä

ESWT-paineaaltohoidon tekninen toteuttaminen vaihteli. Energiavuon tiheys (energy flux density, EFD) vaihteli välillä 0.09–0.25 mJ/mm2. Pulssimäärä hoitokertaa kohden vaihteli välillä 1500 ja 5000. Hoitojakson kesto oli yleensä 4–9 viikkoa. Erektiokykyä arvioitiin kansainvälisellä erektioindeksikyselyllä (IIEF) ennen hoitoa ja sen jälkeen. Hoitokertoja oli 1–2 kertaa viikossa ja peniksen hoitokohteiden määrä oli 3–6.

Tulokset

Viidessä vertailututkimuksessa käytössä oli IIEF ennen ja jälkeen hoidon. Kahdessa tutkimuksessa hoidolla ei ollut vaikutusta ja kolmessa tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä (p<0.05) erektion paraneminen. Yleisessä meta-analyysissä todettiin, että ESWT-paineaaltohoito paransi erektiokykyä merkittävästi. Alaryhmäanalyyseissä todettiin, että yhden kuukauden kohdalla muutosta ei ollut havaittavissa, mutta 3 kuukauden kohdalla erektiokyky oli parantunut. 

Kun potilaat jaettiin alkutilanteen kohdalla kolmeen ryhmään (lievä, kohtalainen ja vaikea erektiohäiriö), havaittiin, että merkittävä erektion paraneminen tapahtui vain potilailla, joilla alkujaan oli lievä erektiohäiriö. Jos häiriö oli kohtalainen tai vaikea, paranemista ei todettu. Peyronin tautia (peniksen käyristymäsairaus) sairastavilla paranemista ei todettu. Edelleen selvitettiin, miten samanaikainen erektiolääkkeen käyttö (ei-kyllä) vaikutti ESWT-paineaaltohoidon tehoon. Erektiokyky parani molemmissa ryhmissä, mutta merkittävämmin erektiolääkettä käyttävässä tyhmässä.

Analyysissä selvitettiin myös, miten ESWT-hoidon käytännön toteutus vaikutti hoitotulokseen. Todettiin, että 0.09 mJ/mm2 oli tehon suhteen mahdollisesti parempi kuin 0.1–0.2 mJ/mm2, jos Peyronin tautia sairastavat suljettiin pois. Pulssimäärän suhteen todettiin, että mitä suurempi oli pulssimäärä hoitokertaa kohden sen parempi. Hoidon kestossa 4–6 viikon kesto näytti olevan tehokkaampi kuin 9 viikon kesto.

Juhana Pihan kommentti

Analyysin perusteella näyttää siltä, että ESWT-pulssihoito tehoaisi lievissä erektiohäiriöissä ja sopiva hoidon kesto olisi korkeintaan 6 viikkoa 1-2 hoitokertaa viikossa. Hoidon tehoa lisäävät pieni energiamäärä, mutta suuri pulssimäärä. On huomattava, että ESWT-paineaaltohoito ei ole virallisesti hyväksytty erektiohäiriön hoitomuoto ja siten siihen tulee suhtautua varauksella. Ei tiedetä, mikä on sopiva energiamäärä, pulssimäärä tai hoidon kesto. Ei tiedetä kunnolla edes sitä, millä mekanismilla mahdollinen teho välittyy. Nyt käsitellyssä tutkimuksessa oli mukana 14 tutkimusta, mutta vain viisi tutkimusta, jotka kelpasivat meta-analyysiin. Hoidon mahdollisen tehon pysyvyydestä ei ole tietoa. 

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa 2 vuoden kohdalla hoidon teho oli käytännössä hävinnyt alun selvän parannuksen jälkeen. Tarvitaan vielä paljon kontrolloituja vertailututkimuksia, ennen kuin ESWT-pulssihoidon asema erektiohäiriön hoidossa selkiytyy. Tähän perustyöhön menee vielä vuosia, puhumattakaan siitä, koska viranomaiset mahdollisesti hyväksyvät hoidon. Hoitava lääkäri ei saa antaa potilaalle perusteettomia lupauksia kalliista hoidosta, jonka asema on epäselvä. 

Lähteet

vLu ym. Low-intensity extracorporeal shock wave treatment improves erectile function: a systematic review and meta-aanlysis. Eur Urol 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2016.05.050

Jenkins ym. The new business of ED therapy. J Sex Med 2015;12:2223-2225, DOI: 10.111/jsm.13051