Seksuaaliongelmat pitkissä heteroseksuaalisissa parisuhteissa

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä seksuaaliset ongelmat heteroparit kokevat kaikista vaikeimmiksi pitkissä parisuhteissa.Tutkimuksen kohde on mielenkiintoinen: Mitkä seksuaaliset ongelmat heteroparit kokevat kaikista vaikeimmiksi pitkissä parisuhteissa. Aihetta ei ole yllättäen kovinkaan paljon tutkittu, tutkimusten pääpaino on ollut enemmän yksilötason seksuaalihäiriöissä, kuten orgasmiongelmissa ja miesten kohdalla esimerkiksi ennenaikaisessa siemensyöksyssä.

Havaitut 3 pääongelmaa, jotka kaikki kohdistuvat seksuaaliseen haluun:

  1. Seksin määrä; jompi kumpi parista ei koe saavansa tarpeeksi seksiä
  2. Aloite seksiin; jompi kumpi kokee häiritsevänä toisen seksialoitteiden puuttumisen
  3. Kiinnostus seksiin ylipäätänsä; kumppani kokee, ettei seksi kiinnosta toista

Tutkimuksen otos oli 117 kanadalaista paria ja se toteutettiin 25 sivuisen kysymyskaavakkeen avulla. Parit olivat olleet yhdessä keskimäärin 10,6 vuotta. Parien osapuolien ikä oli tyypillisesti 36-38 vuotta. Keskeinen tutkimuksen löydös on, että ongelmat painottuvat seksuaaliseen haluun. Toinen keskeinen, osin yleisiä olettamuksia vastaan oleva löydös on, että sekä miehet että naiset näkevät seksuaaliseen haluun liittyvät ongelmat ja niiden vakavuuden kutakuinkin samoin.

85 % tutkimukseen osallistuneista sekä miehistä että naisista oli kokenut ongelmia seksin määrän suhteen, eli toinen osapuoli on jossain vaiheessa halunnut enemmän seksiä. 85 % naisista ja 84 % miehistä oli kokenut ongelmia seksiin aloitteellisuuden osalta eli  toinen ei ole ollut tarpeeksi aloitteellinen. Edelleen 81 % naisista ja 84 % miehistä oli kokenut ongelmia kumppaninsa kiinnostuksen osalta seksiä kohtaan. Nämä kolme olivat yleisimmät ongelmat, mutta myös kaikista vakavimmiksi koetut asiat parin välillä.

Kaikista seksiongelmista peräti 8 kymmenestä olivat samoja kummallekin sukupuolelle. Näitä kumpikin parin osapuoli oli kokenut. Myös yksittäisten ongelmien vakavuuden kummatkin sukupuolet kokivat varsin samoin, peräti 9 kymmenestä miehistä ja naisista koki asian samoin. Täten sellainen uskomus, että miesten ja naisten välillä olisi merkittäviä eroja seksuaalisuuden osalta laajemminkin heidän parisuhteessaan, ei tutkimuksen mukaan pidä paikkansa.

Kolmen edellä mainitun ongelman lisäksi ongelmalistalla hyvin korkealla olivat miesten kohdalla se, että nainen ei ollut osoittanut riittävästi intohimoa tai kokeilunhalua. Myös se, että nainen ei ollut kiinnittänyt huomiota miehen seksuaalisiin tarpeisiin tarpeeksi, oli merkittävä ongelma. Miesten huolenaihe oli myös usein ollut esileikin vähäisyys. Riittämätön huolenpito ja läheisyys seksin jälkeen oli vaivannut myös miehiä.

Naisten kohdalla puolestaan ongelmalistalla korkealla olivat myös miehen kyky kiinnittää huomiota naisen seksuaalisiin tarpeisiin. Myös seksin oikea ajankohta oli korkealla ongelmalistalla. Sama aihe oli myös miesten huolenaiheena ongelmalistalla selkeästi esillä. Naiset raportoivat myös ongelmaksi sen, ettei mies riittävästi ilmaiseet intohimoa tai kokeilunhalua. Naiset kokivat esileikin vähäisyyden jonkin verran miehiä vähäisempänä ongelmana tässä tutkimuksessa, mutta kummankin sukupuolen kohdalla tämä oli yksi merkittävämpien ongelmien listalla.
Yhteenvetona, kolmen haluun liittyvän pääongelman lisäksi listalla ovat sekä miehillä että naisilla intohimon ja kokeilunhalun näyttäminen, huomion kiinnittäminen toisen seksuaalisiin tarpeisiin, seksin oikea ajankohta, esileikin määrä sekä se, että toinen osapuoli haluaa jotain, mihin toinen osapuoli ei suostu. Ainut merkittävä ero sukupuolten välillä oli naisten kokema ongelma riittävään kiihottumiseen, miehillä puolistaan riittävä läheisyyden saanti seksin jälkeen.

Jouni Pölösen huomiot

Tutkimuksen löydöt vahvistavat omia vastaanottokokemuksiani.  Naiset ja miehet kokevat keskeiset ongelmat ja niiden vakavuuden hyvin samankaltaisesti. Tutkimus tukee sitä, että myytit ja väärät uskomukset sukupuolten merkittävistä eroista ongelmien kohdalla eivät ole totta. Tämä tutkimus tukee myös sitä havaintoani, että näihin asioihin tulee pari- ja seksuaaliterapiassa kiinnittää erityishuomiota, sillä nämä ongelmat kohtaavat selkeätä enemmistöä pareista. Parisuhteen kannalta tärkeätä on hoitaa myös spesifejä ongelmia, kuten erektiohäiriöitä, kostumisongelmia ja siemensyöksyongelmia.

Lähde: The Journal of Sexual Medicine 2019;16: 701-710.