Kuinka kauan naisella menee aikaa orgasmin saamiseen?

Miesten ennenaikaisesta siemensyöksystä on kirjoitettu paljon jo yli 20 vuotta ja vaivaan on olemassa useitakin hoitokeinoja. Myös yhdynnän keksimääräisestä kestosta on paljon tutkimustietoa, mediaani on 5–7 minuuttia ja keskiarvo 7–9 minuuttia. Kestolla tarkoitetaan sitä aikaa, joka kuluu penetraatiosta siemensyöksyn saamiseen ja miehen orgasmiin. Tutkimustiedon perusteella toivottava yhdynnän kesto olisi vähintään 7–13 minuuttia ja naisilla toiveena olisi hyvinkin 14 minuuttia. Eräässä tutkimuksessa yli 80% naisista toivoi yhdynnän kestävän >10 minuuttia. Toiveet ja tosielämä eivät siis naisilla kohtaa yhdynnän kestossa. Tuoreessa nyt referoitavassa julkaisussa käsitellään orgasmin saamiseen kuluvaa aikaa yhdynnässä ja masturbaatiossa naisilla.

Taustaa

Miehillä orgasmin kulumiseen kuluu siis 5–9 minuuttia. Laboratorio-oloissa on todettu, että naisilla masturboiden ja seksuaalista audiovisuaalista materiaalia hyväksi käyttäen orgasmin saamiseen kuluu 6–13 minuuttia. Yhdynnässä naisilla, jotka kokivat orgasmivaikeutta, orgasmin saamiseen kului 12–14 minuuttia, jos tilanne ei stressannut heitä ja 16–20 minuuttia naisilla, jotka stressasivat tilannetta. Heistä 40 %:lla orgasmin saamiseen meni >20 minuuttia. 

Naisilla orgasmivaikeus on yleinen seksuaalihäiriö, jonka esiintyvyys on 20–40%. Orgasmivaikeus yhdynnässä ei kuvasta yleistä orgasminsaantikykyä, koska useimmiten orgasmivaikeuksista valittavat naiset saavat orgasmin helposti masturboiden. Yhdynnässä orgasmin saaminen on vaikeaa jopa 50 %:lla naisista, vaikka apuna käytettäisiin samanaikaista käsi- tai muuta stimulaatiota. 

Tutkimus

Tärkeää lisätietoa näistä asioista saadaan tässä tutkimuksessa, jossa mm. verrataan yhdynnän ja masturbaation kautta saatavia orgasmiaikoja naisilla, jotka kokivat tai eivät kokeneet orgasmivaikeutta. Tutkimuksessa edettiin seuraavasti. Ensimmäiseksi mitattiin orgasmiin kuluvat ajat kultakin naiselta yhdynnässä ja masturbaatiossa riippumatta parisuhdetilanteesta ja siitä masturboivatko he vai eivät. Näistä naisista valittiin alaryhmäksi ne, joilla oli sekä yhdyntäseksiä että masturbointia. Toisessa vaiheessa naiset jaettiin ryhmiin sen mukaan, oliko heillä orgasmivaikeuksista vai ei. Kolmannessa vaiheessa tutkittiin yhdynnässä ja masturbaatiossa tapahtuvien orgasmiin kuluvien aikojen suhdetta ja niiden vaikutusta seksuaaliseen tyytyväisyyteen.

Tutkittavat

Tutkimukseen osallistui 2 304 naista, joiden keski-ikä oli 28 vuotta (vaihteluväli 18–90 vuotta). Tutkimukseen osallistui yhdysvaltalaisia ja unkarilaisia naisia. Naiset täyttivät tutkimuslomakkeita, joissa selvitettiin koulutusta, hormonitilannetta, sairauksia, seksuaaalista suuntautumista, masennuksen esiintymistä ja parisuhdetilannetta. Naisten kokemia seksuaalihäiriöitä selvitettiin tunnetulla FSFI lomakkeella. Naisten suhde seksiin ja seksuaalisuuteen sekä seksuaalitavat selvitettiin tarkasti. Tulosten analysoinnissa käytettiin erilaisia tilastollisia menetelmiä ja testejä.

Intimate young couple having sex

Tulokset

Taustatekijät

Tavallisissa terveyttä ja elämäntilannetta kuvaavissa tekijöissä ei ollut eroa niiden naisten välillä, jotka kokivat tai eivät kokeneet orgasmivaikeuksia yhdynnässä. Sen sijaan seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvissä seikoissa oli ryhmien välillä merkittäviä eroja. Orgasmivaikeutta kokeneiden ryhmässä mm. seksuaalinen ja yleinen parisuhdetyytyväisyys oli huonompi, orgasmin kokeminen kumppanin kanssa harvinaisempaa (45 % vs. 83 %), masturbointi vähäisempää, orgasmiin liittyvä stressi suurempaa.

Orgasmiin kuluva aika eri ryhmissä

Koko ryhmässä orgasmin saamiseen kuluva yhdynnässä oli keskimäärin 14 min ja masturbaatiossa 8 min. Naisilla, jotka kokivat orgasmivaikeutta yhdyntäseksissä orgasmiin kuluva aika yhdynnässä oli 17 min ja masturbaatio-orgasmiin kuluva aika 8,5 min. Mikäli naisilla oli ylipäänsä kaikessa seksissä orgasmivaikeutta, yhdyntäseksissä orgasmiin kuluva aika oli 17,4 min ja masturbaatiossa 14 min. Naisilla, jotka eivät masturboineet ollenkaan, yhdyntäseksissä orgasmiin kuluva aika oli 13 min. Naisilla, joilla ei ollut yhdyntäseksiä, masturbaatiossa orgasmiin kuluva aika oli 10 min. Naisilla, jotka eivät koskaan saaneet yhdyntäseksissä orgasmia, masturbaatiossa sen saamiseen kului 8.2 min. 

Orgasmivaikeuksien kokeminen oli merkittävässä selvässä yhteydessä orgasmiin kuluvaan aikaan: jos nainen koki orgasmivaikeutta, orgasmin saaminen kesti kauemmin. Kaksi taustatekijää oli merkittäviä: ikä ja parisuhdetyytyväisyys. Iän karttuminen ja hyvä parisuhdetyytyväisyys lyhensivät yhdyntäorgasmin saamiseen kuluvaa aikaa.

Yhdyntäseksissä ja masturbaatiossa orgasmiin kuluva aika korreloivat merkittävästi (r=0.379). Naisilla, jotka eivät masturboineet, yhdynnässä orgasmiin kuluva aika oli 13 min ja naisilla, jotka masturboivat yhdyntäseksin lisäksi, se oli 14,1 min. Eli näissä ei ollut merkittävää eroa. Naisilla, jotka masturboivat, mutta eivät harrastaneet yhdyntäseksiä, orgasmiin kuluva aika oli 10 min ja naisilla, jotka lisäksi masturboivat se oli 7,8 min.

Orgasmiin liittyvien seikkojen suhde orgasmiin kuluvaan aikaan

Lopuksi selvitettiin, kumpaa seksitapaa (yhdyntäseksiä vai masturbaatioseksiä) naiset pitivät tyydyttävämpänä: 

  • 60 % piti yhdyntäseksiä parempana 
  • 7 % masturbaatioseksiä
  • 8 % pitivät molempia yhtä hyvinä ja
  • 24 % vastasi, että se riippuu tilanteesta. 

Asiaa tarkennettiin vielä selvittämällä asiaa ottaen huomioon, kokivatko naiset orgasmivaikeuksia vai ei. Naisista, jotka eivät kokeneet orgasmivaikeuksia, 73 % piti yhdyntäseksiä tyydyttävämpänä, kun taas naisista, jotka kokivat orgasmivaikeuksia, vain 44% piti yhdyntäseksiä tyydyttävämpänä. 

Tekijät, jotka vaikuttava orgasmin saamiseen kuluvaan aikaan yhdynnässä

Tutkimuksessa selvitettiin myös niitä taustatekijöitä, jotka olivat yhteydessä yhdyntäseksissä tapahtuvaan orgasmin saamiseen nopeuteen. Merkittäviä lyhentäviä tekijöitä olivat ikä, masturbaatiotiheys, parsisuhdetyytyväisyys, ja pidentäviä tekijöitä masturbaatiossa orgasmiin kuluva aika, huono kiihottumisherkkyys ja orgasmiin liittyvä stressi.

Yhteenveto ja dos. Juhana Pihan kommentit

Tämä tutkimus antaa uutta tietoa seuraavista seikoista: 

  1. Yhdyntä- ja masturbaatioseksin ja -orgasmin tiheydestä
  2. orgasmiin kuluvasta ajasta yhdynnässä ja masturbaatiossa
  3. orgasmiin kuluvasta ajasta naisilla, joilla on/ei ole koettua orgasmivaikeutta ja 
  4. yhdyntä- ja masturbaatioseksin yhteydestä ja seksuaalisesta tyytyväisyydestä. 

Tutkimuksessa todettu orgasmiin kuluva aika masturbaatiossa oli 8 min eli lähellä aiempia tuloksia, jotka ovat 9 min luokkaa laboratorio-oloissa. Todettu hieman lyhyempi aika voi liittyä siihen, että tässä tutkimuksessa monet naiset raportoivat käyttävänsä hyväkseen havaitsemiaan apukeinoja (esim. vibraattori) ja käyttivät haluamiaan materiaaleja/fantasioita masturboidessaan. 

Yhdyntäseksissä orgasmiin kuluva aika oli noin 14 minuuttia, joka on selvästi pidempi kuin masturboiden. Tähän on joukko ilmeisiä syitä. Erityisesti klitoriksen stimulaaatio on yhdynnässä tyypillisesti vähemmän suora kuin masturboidessa. Tämä fakta vaikuttaa varmuudella orgasmin saamiseen. Vain 7 % tämän tutkimuksen naisista raportoivat huomattavaa vaikeutta masturbaatio-orgasmin saamisessa. Sen sijaan 35 % raportoi huomattavaa vaikeutta tai mahdottomuutta saada orgasmi yhdynnässä. 

Muita syitä masturbaatio-orgasmin ja yhdyntäorgasmin saamisen aikaeroihin voi olla esim. se, että näiden seksimuotojen tavoitteet voivat olla erilaiset: masturbaatio tähtää autonomiaan ja tyydytykseen, kun taas yhdyntäseksi tähtää intimiteettiin, luottamukseen, nautinnon antamiseen ja saamiseen. Jälkimmäisessä tapauksessa nainen voi tietoisesti pitkittää nautintoa. 

Oli syy mikä hyvänsä, tosiasia on se, että miehellä siemensyöksyn saamiseen kuluva aika on 5–9 min. Näin ollen naisilla todettu selvästi pidempi orgasmiin kuluva aika (toisin sanoen se, että nainen ei yhdynnän aikana ehdi saamaan orgasmia), voi aiheuttaa turhautumista ja tyytymättömyyttä erityisesti, jos seksi päättyy miehen orgasmiin. Tässäkin tutkimuksessa huomattava osa (noin puolet) naisista ei saanut yhdynnässä ollenkaan tai harvoin/vaikeasti orgasmin. 

Käytännössä naiset, jotka raportoivat orgasmivaikeutta, varsin harvoin saavat yhdyntäorgasmia, koska heillä orgasmin saamiseen kuluu ainakin 17 minuuttia ja isolla osalla yli 20 minuuttia. Harva mies pystyy näin pitkään yhdyntään. Tämä tosiseikka on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, ja on otettava käyttöön tapoja, joilla nainenkin saa seksuaalisen tyydytyksen. Tällaisia ovat esimerkiksi orgasmin tuottaminen naiselle jo ennen penetraatiota tai siemensyöksyn jälkeen esim. suu- tai käsiseksillä. Pitää ottaa huomioon myös apukeinojen käyttö ennen yhdyntää, yhdynnän aikana ja sen jälkeen (kädet, suuseksi, seksin apuvälineet).

Voiko masturbaatioharjoituksilla parantaa naisen orgasmin saamisen mahdollisuutta yhdynnässä? Yleinen seksuaaliterapeuttinen käsitys on, että näin olisi asian laita. Tämän tutkimuksen mukaan asia ei välttämättä olekaan niin. Masturbaatiossa ja yhdynnässä orgasmiin kuluvan ajan korrelaatio oli kyllä merkittävä (0.39) ja masturbaatiossa kuluva orgasmiaika oli merkittävin ennustaja yhdynnässä saatavaan orgasmiin kuluvaan aikaan. Tämä selittää kuitenkin vain 15 % varianssista eli merkitys on vain kohtalainen. Lisäksi suuri masturbaatiotiheys oli yhteydessä pidempään orgasmiin kuluvaan aikaan. 

Edelleen naisilla, jotka eivät masturboineet ollenkaan, orgasmi tuli yhdynnässä hieman nopeammin kuin naisilla, jotka masturboivat (13 vs. 14,1 min). Lisäksi suurempi osuus naisista, joilla oli orgasmivaikeuksia yhdyntäseksissä, piti yhdyntäseksiä vähemmän tyydyttävänä kuin masturbaatioseksiä kuin naiset, joilla ei ollut orgasmivaikeuksia. Tämän yhteyden suunta on epäselvä, sillä jos naisella on orgasmivaikeuksia, hän todennäköisemmin turvautuu masturbaatioon säännöllisemmin saadakseen seksuaalisen tyydytyksen. 

Vaihtoehtoisesti nainen, joka pitää masturbaatioseksiä tyydyttävämpänä ja harrastaa sitä enemmän, voi heikentää mahdollisuuksiaan saada orgasmi yhdyntäseksissä. Tämän tutkimuksen ja Osmo Kontulan 2016 julkaiseman tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että masturbaatioharjoitukset ja sen harjoittaminen voivat auttaa kokemattomia naisia orgasmin saamisessa, mutta suurimmalle osalle naisista masturbaatiosta ei ole hyötyä orgasmin saamisen suhteen yhdyntäseksissä.

Lähde: 

Rowland DL.ym. Orgasmic latency and related parameters in woman during partnered and masturbatory sex. J Sex Med 2018;15:1463-1471