Erektiolääkkeet lisäävät seksuaalista aktiivisuutta ja yhdyntöjä vanhemmilla miehillä, mutta eivät välttämättä poista seksiin liittyvää huolta

Erektiohäiriöt ovat yleisiä miehillä ja ne yleistyvät iän myötä. Erektiolääkkeet tehoavat niihin noin 65 %:lla potilaista. Teho on useimmiten erittäin hyvä. Tässä tutkimuksessa todettiin, että seksuaaliset toiminnot ovat erektiolääkkeitä käyttävillä miehillä jopa merkittävästi vilkkaampia kuin miehillä, joilla ei ole erektiohäiriötä. Kuitenkin erektiolääkettä käyttävillä potilailla on merkittävän usein huolta seksuaalitoiminnoistaan.

Erektiolääkkeiden vaikutusta on tutkittu lukuisissa kliinisissä lääketutkimuksissa ja sellaisten miesten keskuudessa, jotka ovat hakeneet apua erektiovaivoihin. Sen sijaan tutkimuksia, jotka kohdistuvat yleisväestöön, on niukasti. Tässä esiteltävässä englantilaisessa tutkimuksessa mukana oli 2612 vanhempaa 51–87-vuotiasta miestä. Heidät haastateltiin ja lisäksi he täyttivät kyselylomakkeita. Seksuaalisuudesta kyseltiin erityisellä laajalla SRE-Q-lomakkeella (Sexual Relationships and Activities Questionnaire). Taustatiedoista selvitettiin mm. sairaudet ja elämäntavat.

Tuloksia

Yhdyntään riittävää erektiota ei saanut koskaan 50–59-vuotiasta oli 3 %, 60–69-vuotiasta 13 % ja 70–79-vuotiaista 36 % ja yli 80-vuotiaista 68. Lähempää tarkastelua varten miehet jaettiin kolmeen ryhmään:

  1. Miehet, joilla ei ollut erektiohäiriötä (n=1879 eli 72 % miehistä, keski-ikä 62 v),
  2. Miehet, joilla oli erektiohäiriö ja he käyttivät erektiolääkettä (n=191 eli 7 % miehistä, keski-ikä 65 v)
  3. Miehet joilla oli hoitamaton erektiohäiriö (n=542 eli 21 % miehistä, keski-ikä 74 v).

Miehet, joilla oli hoitamaton erektiohäiriö, kokivat itse terveydentilansa useammin huonoksi kuin muissa ryhmissä. Heillä oli myös useammin verenpainetautia, niveltulehdusta, sydänsairautta tai masennusta. He olivat myös huonoimmin koulutettuja, mutta alkoholin käyttäminen oli vähäisempää. Miehet, joilla ei ollut erektiohäiriötä, kokivat itsensä terveimmiksi ja heillä oli ylipäänsä myös vähiten sairauksia. Erot olivat pienehköjä, kun heitä verrattiin miehiin, jotka käyttivät erektiolääkkeitä.

Erektiolääkkeitä käyttävät miehet raportoivat enemmän mitä tahansa seksuaalista aktiivisuutta, enemmän seksuaalisia ajatuksia, enemmän yhdyntöjä ja enemmän suutelua ja hyväilyä kuin miehet, joilla ei ollut erektiohäiriötä eikä siis erektiolääkitystäkään. Miehet, joilla oli hoitamaton erektiohäiriö raportoivat ko. seksuaalitoimintoja asioita vähiten (Taulukko, kohta Seksuaalitoimintojen yleisyys).

Kun tutkittiin, kuinka paljon seksiin liittyvät ongelmat stressaavat miehiä havaittiin, että erektiolääkkeen käyttäjät olivat enemmän huolissaan haluistaan, seksuaalisesta aktiivisuudestaan, erektiokyvystään ja orgasmistaan kuin miehet, joilla ei ollut erektiohäiriötä. Erektioon ja haluihin liittyvä huoli oli heillä jopa yleisempää kuin miehillä, joilla oli hoitamaton erektiohäiriö (Taulukko, kohta 2. Koetun huolen yleisyys).

Ei erektiohäiriötäErektiolääke käytössäHoitamaton erektiohäiriö
1. Seksuaalitoiminnon yleisyys
Mikä tahansa seksuaalinen toiminto889732
Seksuaaliset ajatukset909242
Säännölliset yhdynnät50688
Suutelu, hyväily647942
Masturbaatio463827
Orgasmivaikeus112468
2. Koetun huolen yleisyys
Halukkuus122818
Seksuaalinen aktiivisuus122225
Erektion saaminen94122
Orgasmin kokeminen82243
Huoli seksielämästä ylipäänsä162919
Tyytymättömyys seksielämään183048
Taulukko 1. Seksuaalitoimintojen ja niistä koetun huolen esiintyminen eri ryhmissä. Taulukossa on ilmoitettu %-luvut, jotka ilmaisevat kuinka monella %:lla ko. asia esiintyi. Tilastollisia merkitsevyyksiä ei ole ilmoitettu. Löydät ne alkuperäisartikkelista.

Juhana Pihan kommentti

Kuten aiemmissakin tutkimuksissa, tässäkin todettiin, että erektiolääkkeet tehoavat erinomaisesti erektiohäiriöön. Niitä käyttävät miehet ovat seksuaalisesti jopa aktiivisempia, kuin miehet joilla ei ole erektiohäiriötä. Mielenkiintoinen havainto on se, että tästä huolimatta seksuaalitoimintoihin liittyvä huoli heillä on huomattavan yleistä, esim. erektion saamista stressaa yli 40 % lääkkeitä käyttävistä. Erektiolääkkeiden markkinoille tulon jälkeisessä lääkkeiden erinomaisen tehon aiheuttamassa huumassa unohdettiin ja on edelleen unohdettu, että erektiohäiriöpotilaista enemmistöllä (noin 75 %:lla) häiriön taustalla on yhdistelmä elimellisiä, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä. Erektiolääkkeet eivät, ainakaan suoraan, vaikuta esim. haluun tai parisuhdekonflikteihin. Erektiolääke ei siis automaattisesti takaa parempaa kokonaisvaltaista seksielämää, vaikka erektiokyky useimmiten paranee. Ylivoimainen enemmistö miehistä hakee apua yksin ilman kumppania.  Useissa tapauksissa paras tulos hyvän seksielämän kannalta saataisiin suurella todennäköisyydellä yhdistämällä seksuaaliterapia ja erektiolääkehoito ja ottamalla kumppani mukaan hoitoprosessiin.

Jouni Pölösen kommentti

Tutkimus vahvistaa sen jo aiemmin tiedetyn asian, että erektiolääkkeet todellakin auttavat erittäin hyvin erektiohäiriöihin, kuten niiden tuleekin tehdä. Parisuhde on kuitenkin psykofyysinen suhde, kansanomaisesti sanottuna ”kopan” ja ”kropan” tulee yhdessä toimia, molemmilla parisuhteen osapuolilla. Elimellisiin syihin erektiolääkkeet tehoavat, mutta eivät parisuhteen tunnetason ja edelleen kommunikoinnin ongelmiin. Tutkimuksen mukaan erektiolääkettä käyttävä mies on usein siinä erikoisessa tilanteessa, että seksi sujuu lääkkeen avulla hyvin, mutta huoli sen sujumattomuudesta ja mahdollisista ongelmista kuormittaa miehen psyykettä ja parisuhdetta. Ilman seksuaali- ja pariterapiaa näistä ongelmista voi olla on vaikea päästä eroon.

Lähde

Lee ym. Erectile dysfunction and phosphodiesterase type 5 inhibitor use: associations with sexual activities, function and satisfaction in a population sample of older men. Int J Impot Res 2015:27:146-15; doi:10.1038/ijir.2015.4