Seksuaalihäiröt lihavilla ja ylipainoisilla naisilla

Ylipaino ja lihavuus ovat merkittäviä riskitekijöitä miesten seksuaalihäiriöiden kannalta, mutta tutkittua tietoa naisten seksuaalihäiriöiden ja ylipainon yhteyksistä on niukasti. Tämä on tärkeä alue, sillä tietämys naisten seksuaalihäiriöiden luonteesta ja yleisestä esiintyvyydestä on muutaman viime vuoden aikana lisääntynyt merkittävästi. Myös ensimmäiset lääkkeet naisten seksuaalihäiriöihin ovat luultavasti saatavilla lähivuosina.

Nyt referoitavan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää naisten seksuaalihäiriöiden esiintyvyyttä lihavilla ja ylipainoisilla naisilla. Tutkimukseen osallistui 45 ylipainoista tai lihavaa naista ja kontrolliryhmänä oli 30 samanikäistä normaalipainoista naista. Kaikki naiset täyttivät mm. FSFI-kyselyn, joka on eniten käytetty väline naisten seksuaalihäiriöiden tutkimuksissa. Lisäksi määritettiin useiden eri hormonien pitoisuuksia.

Ylipainoisten naisten keski-ikä oli 36 vuotta ja kontrolliryhmän 33 vuotta (ero ei merkitsevä). Lihavuutta kuvastava painoindeksi (Body Mass Index, BMI) oli vastaavasti 38 ja 22 kg/m2 ja rasvaprosentti 42 ja 25 (erot erittäin merkitseviä). Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat terveitä, esim. diabeetikkoja tai psykiatrisista, sydänvaivoista tai gynekologisista häiriöistä kärsiviä ei otettu mukaan.

FSFI-kyselyssä selvitetään erikseen kokonaispistemäärä. Lisäksi erikseen saadaan tietoa haluun, orgasmiin, kiihottumiseen, kostumiseen, orgasmiin, seksuaaliseen tyytyväisyyteen ja yhdyntäkipuihin liittyvistä seikoista. Kokonaispistemäärässä tai missään edellä mainituista osa-alueista ei todettu merkitseviä eroja lihavien/ylipainoisten ja normaalipainoisten välillä. Myöskään mitatuissa hormonipitoisuuksissa ei todettu eroja ryhmien välillä. Sen sijaan painoindeksin korkea arvo liittyi merkitsevästi orgasmihäiriöihin ja seksuaaliseen tyytymättömyyteen.

Tutkijat toteavat, että lihavuus/ylipaino ei ole merkittävä tekijä naisten seksuaalihäiriöiden kannalta yleisesti, mutta se voi vaikuttaa seksuaalisuuden eri alueisiin haitallisesti.

Erikoislääkäri Juhana Pihan kommentti:

Naisten seksuaalihäiriöiden ja ylipainon yhteys on epäselvä. Myöskään laihtumisen ja seksuaalihäiriöiden muutoksen välillä ei ole todettu selvää yhteyttä. Tutkimuksissa on saatu hyvin ristiriitaista tietoa ja tämäkään tutkimus ei olennaisesti selvennä tilannetta. Tämän tutkimuksen heikkous on pieni tutkittavien määrä. On odotettavissa, että tästä aiheesta on lähitulevaisuudessa saatavissa huomattavasti enemmän tietoa. Joka tapauksessa voidaan melkoisen suurella varmuudella sanoa, että ainakaan lievä tai kohtalainen ylipaino ei olennaisesti vaikuta naisen seksuaalihäiriöiden esiintyvyyteen.

Lähde

  • Yaylali ym. Sexual dysfunction in obese and overwight women. Int J Impot Res: 2010: 22: 220-226