Naisen orgasmivaikeuden ymmärtäminen

Euroopassa orgasmihäiriöistä raportoi 17 % ja maailmanlaajuisesti 26 % naisista. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin mm. orgasmivaikeuksia ennustavia tekijöitä ja orgasmivaikeuksien suhdetta halukkuuteen ja kiihottumiseen. Ensimmäistä kertaa saadaan tietoa orgasmiin kuluvasta ajasta naisilla, joilla on orgasmivaikeuksia.

Tutkimus suoritettiin internet-pohjaisella kyselyllä, johon vastasi 866 naista iältään 18–60 v (keskimäärin 23). Kysymykset koskivat orgasmin saamisen vaikeutta seksiaktien aikana. 416 naista, joilla oli orgasmivaikeuksia vastasi myös kyselyyn, jossa kartoitettiin kiihottumis- ja haluttomuusoireita ja koettua subjektiivista haittaa sekä kysyttiin arviota siitä ajasta, joka kesti orgasmin saamiseen.

Miehen yleisin orgasmiongelma on liian nopeasti tuleva orgasmi. Käsitteeseen kuuluu kolme aluetta: lyhyt laukeamiseen kuluva aika (noin 1 minuutti), kontrollinpuute ja subjektiivinen haitta. Naisten orgasmivasteeseen on ehdotettu samankaltaista kolmen osa-alueen lähestymistapaa: 

 1. Toiminnallinen ongelma eli orgasmin saaminen kestää kauan tai sitä ei saa ollenkaan. 
 2. Tunne, ettei voi itse tahdonalaisesti vaikuttaa asiaan nopeuttavasti. 
 3. Koettu subjektiivinen haitta, huoli tai tyytymättömyys.

Päätavoitteina oli tunnistaa ne tekijät, jotka altistivat orgasmivaikeudelle, selvittää orgasmivaikeuden suhde halukkuuteen ja kiihottumiseen ja selvittää orgasmin helppouden (sen saamiseen kuluva aika), yleisen kontrollin tunteen tason ja koetun haitan välisiä suhteita.

Tutkittavat henkilöt

Tutkittavat 866 naista saatiin internetin (reddit.com ja facebook.com) kautta. Peruskysymys oli ”onko sinulla vaikeuksia saavuttaa orgasmi” ja tällä tarkoitettiin tilannetta nimenomaan partnerin kanssa suoritetussa seksissä. Vastausvaihtoehdot olivat 

 • 1=ei koskaan
 • 2=25% kerroista
 •  3=50% kerroista
 • 4=75% kerroista
 • 5=melkein aina.

Jos vastaus oli 3, 4 tai 5, niin tutkittava otettiin orgasmivaikeudesta raportoivien ryhmään (OD-ryhmä). Näin ollen naiset, joilla oli vaikeuksia ainakin joka toisella keralla, kuuluivat tutkimusryhmään ja heitä oli 416. Heistä

 • 45% antoi vastauksen 3 (puolet kerroista vaikeutta)
 • 25% antoi vastauksen 4 (kolmella neljästä kerroista vaikeutta) 
 • 30% antoi vastauksen 5 (joka kerta vaikeutta).  

Loput 450 naista vastasi, että heillä ei ollut koskaan (vastaus 1)  tai juuri koskaan (vastaus 2) vaikeutta saavuttaa orgasmi. Tämä ryhmä oli kontrolliryhmä.

Kaikille alussa annettu kysely sisälsi 26 kysymystä, ja ne kysyttiin ajatellen 6–9 kk edeltävää ajanjaksoa. Kysymyksillä selvitettiin mm. perustietoja, elämäntapoja, lääkityksiä, parisuhdetilannetta ja tyytyväisyyttä. Edelleen selvitettiin seksin tiheyttä, halukkuutta, kiihottumista, kostumista ja orgasmia. Nämä seksiin liittyvät kysymykset olivat samoja kuin yleisesti käytössä olevassa FSFI-kyselyssä.

OD-ryhmän tutkittaville annettiin lisäkysymyksiä koskien heidän orgasmikokemuksiaan. Heitä pyydettiin arvioimaan aika, joka heiltä kuluu orgasmin saavuttamiseen asteikolla 1–5, 6-10, 11-15, 16-20 ja >20 minuuttia. Heiltä kysyttiin subjektiivisen huolen, haitan tai ahdistuksen tasoa 5-portaisella asteikolla (1=ei juuri koskaan; 5 lähes aina). Heitä pyydettiin arvioimaan myös missä määrin kumppani piti asiaa ongelmana (1= ei juuri koskaan; 5=melkein aina).

Tulokset

OD ryhmään kuuluvat naiset harrastivat vähemmän orgasmiin päätyvää seksiä kuin kontrolliryhmään kuuluvat. Kontrolliryhmässä naiset harrastivat seksiä 1–3 kertaa viikossa, kun OD ryhmään kuuluvat harrastivat sitä hieman alle 2 viikon välein. OD-ryhmään kuuluvat olivat myös tyytymättömämpiä seksuaaliseen suhteeseensa. OD-ryhmään kuuluvista runsaat puolet eli 226 (58 %) koki orgasmivaikeuden aiheuttava subjektiivista stressiä ja 42 % ei kokenut tällaista.

Tilastollisissa analyyseissä todettiin, että korkeampi ikä ennusti vähemmän orgasmivaikeutta, kun taas kiihottumisvaikeus ja kostumisen puutteellisuus ennustivat orgasmivaikeutta. Vaikka kostuminen ja kiihottuminen olivat yhteydessä toisiinsa, ne molemmat itsenäisesti ennustivat orgasmivaikeutta. Yleisesti ajatellaan, että seksuaalinen halu ja mielenkiinto ja puutteellinen kiihottuminen ovat usein yhteydessä orgasmivaikeuksiin. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan todettu OD-ryhmän ja kontrolliryhmän välillä erovaisuuksia seksuaalisessa halussa tai mielenkiinnossa; molemmissa ryhmissä noin 95 % naisista koki kohtuullista tai korkeaa seksuaalista halua. Sen sijaan kiihottumisherkkyydessä oli selvä ero kontrolliryhmän ja OD-ryhmän välillä. Kontrolliryhmässä 23 % ja OD-ryhmässä 45 % naisista kokivat kohtuullista tai korkeaa vaikeutta kiihottua seksuaalisesti. Sama ero oli havaittavissa emättimen liukkauden osalta; kontrolliryhmässä 27 % ja OD-ryhmässä 43 % koki siinä vähintään kohtalaista vaikeutta.

Niillä naisilla, jotka kokivat subjektiivista stressiä orgasmivaikeudesta, myös orgasmiin saaminen oli vaikeampaa, sen saamiseen kuluva aika ja koettu haitta olivat merkittävästi suurempi kuin niillä naisilla, joilla subjektiivista stressiä orgasmivaikeudesta ei ollut. Orgasmistaan stressaantuneilla naisilla orgasmin saaminen kesti 16–20 minuuttia (mediaani) ja 40 %:lla heistä >20 min. Niillä, jotka eivät stressanneet orgasmivaikeuttaan mediaaniaika orgasmin saamiseen oli 11–15 min. Orgasmivaikeudesta stressaantuneet naiset olivat myös tyytymättömämpiä parisuhteeseen ja heillä oli enemmän kiihottumisvaikeutta.

Juhana Pihan kommentti: 

Tutkimus vahvistaa vanhaa tietoa ja antaa uutta. Tutkittavista puolet raportoi orgasminsaantivaikeuksista ja yli puolet näistä kokivat sen stressaavaksi. Asiasta stressaavilla naisilla orgasmin saamiseen meni 15–20 minuuttia (40 %:lla >20 min) ja ei-stressaavilla 11–15 minuuttia. Kun tätä taustaa vasten ajattelee miehen normaalia siemensyöksyyn kuluvaa aikaa, joka on 5–7 minuuttia, ristiriita on melkoinen. Tämä tosiseikka on syytä huomioida aivan jo seksuaalineuvonnassa. 

Naisilla seksuaalinen halu ja mielenkiinto oli samanlainen, oli naisella orgasmivaikeuksia tai ei. Sen sijaan kiihottumisen ja kostumisen vaikeus oli yleisempää naisilla, joilla orgasminsaannissa oli vaikeutta. Iän lisääntyminen vähentää orgasminsaantivaikeutta. Tutkimuksen ongelma on se, että se painottuu varsin nuoriin naisiin; 18–22 vuotiaita oli  59 %, 23–29-vuotiaita 34 % ja yli 30-vuotiaita oli 7 %. Toisaalta otos oli melko iso, joten tilastolliset johtopäätökset ovat luotettavia.

Lähde 

Rowland DL ja Kolba TN. Understanding orgasmic difficulty in women. J Sex Med 2016 (painossa)