Naisten seksuaalihäiriöiden yleisyys

Kuinka yleisiä naisten seksuaalihäiriöt ovat?

Naisten seksuaalihäiriöiden yleisyydestä on julkaistu paljon tutkimuksia. Esiintyvyydestä on saatu huomattavsti toisistaan poikkeavia %-arvoja riippuen mm. käytetyistä tutkimusmenetelmistä ja tutkitusta naisjoukosta. Lisäksi tiedetään, että vaikka nainen kertoisi, että hänellä on jokin seksuaalihäiriö, esimerkiksi orgasmihäiriö, se ei välttämättä häiritse häntä.

Australialainen tutkimusryhmä selvitti seksuaalihäiriöiden esiintymistä 356 naisen joukossa. Naiset oli satunnaisesti valittu väestörekisteristä ja tiedot saatiin kyselylomakkeilla, Naisten ikä oli 20–70, keskimäärin 42 vuotta. Esiintymistä selvitettiin 1. seksuaalitoimintakyselyllä (Sexual Functioning Questionnaire, SFQ), joka ei mittaa häiriön aiheuttamaa henkilökohtaista haittaa naiselle ja 2) erillisellä koetun haitan arviointikyselyllä (Female Sexual Distress Scale, FSDS)

Seuraavien häiriöiden esiintymistä mitattiin 

 1. alentunut seksuaalinen halu, 
 2. seksuaalinen kiihottumishäiriö (kostuminen), 
 3. orgasmivaikeus ja 
 4. yhdyntäkivut. 

Seuraavassa taulukossa on näytetty niiden naisten %-osuus, joilla jokin em. häiriöistä oli ja niiden osuus joita häiriö haittasi.
   

  on häiriö % on häiriö, josta haittaa %
 haluttomuus 48 16
 kostumisen vaikeus 24 7
 orgasmivaikeus 25 8
 yhdyntäkipu 3 1

Referoijan, dosentti Juhana Pihan kommentti: 

Naisten seksuaalihäiriöt ovat varsin yleisiä, esim. tässäkin tutkimuksessa haluttomuutta esiintyi melkein puolella naisista ja kiihottumis- ja orgasmivaikeuksia neljäsosalla. Nämä luvut ovat samaa luokkaa, kun monissa aiemmissa tutkimuksissa on julkaistu. On kuitenkin niin, että naiset eivät välttämättä koe häiriötään elämää haittaavaksi. Kun mukaan otetaan haittakysely, itseä haittaava haluttomuus vaivaakin vain 16 % ja kiihottumis- ja orgasmiongelma 7–8 %: naisista. Eräässä suuressa eurooppalaistutkimuksessa on tehty samankaltainen löydös.

Lähde

Hayes RD ym. What is the ”true” prevalence of female sexual dysfunctions and does the way we assess these conditions have an impact? J Sex Med 2008;5:777-787

Seksuaalihäiriöiden yleisyys 31 581 naisen joukossa

Tähän mittavaan tutkimukseen osallistui 31 581 yhdysvaltalaista yli 18-vuotiasta naista. Kyselylomakkeiden avulla selvitettiin seksuaalihäiriöiden (haluttomuus, kiihottumishäiriöt, orgasmivaikeudet) esiintymistä ja sitä, missä määrin seksuaalihäiriö aiheuttaa naiselle haittaa. Lisäksi selvitettiin useita taustatekijöitä, kuten terveydentilaa, lääkitystä ja koulutustasoa.

Tutkittujen keski-ikä oli 49 vuotta ja ikä vaihteli 18 ja 102 vuoden välillä. Ikäluokkaan 18–44 kuului 41,5 %, ikäluokkaan 45–64 38,1 % ja vähintään 65-vuotiaisiin 20,3 % naisista. Taustasairauksista yleisin oli  masennus, josta kärsi 27 % naisista ja 13 % käytti masennuslääkkeitä. 72 %:lla naisista oli jokin muu terveyteen liittyvä ongelma kuin masennus, yleisimmin verenpainetauti (30 %), niveltulehdus (27 %), ahdistuneisuushäiriö (14 %), kilpirauhashäiriö (13 %), astma (12 %), sydänsairaus (10 %) tai diabetes (10 %).

  haluttomuus kiihottumishäiirö orgasmihäiirö mikä tahansa häiirö
 On seksuaalihäiirö 38,7 26,1 20,5 44,2
 On haittaava seksuaalihäiriö 10,0 5,5 4,7 12,2

Iän myötä kaikki häiriöt lisääntyivät. Haluttomuutta esiintyi 

 • nuorilla 18–44-vuotiailla 22 %:lla
 • keski-ikäisillä 45–64-vuotiailla 39 %:lla ja 
 • ikääntyneillä yli 64-vuotiailla 75 %:lla. 

Kiihottumisvaikeuksia esiintyi vastaavasti 

 • nuorilla 18–44-vuotiailla 10 %:lla 
 • keski-ikäisillä 45–64-vuotiailla 24 %:lla ja 
 • ikääntyneillä yli 64-vuotiailla 65 %:lla sekä 

orgasmihäiriöitä 

 • nuorilla 18–44-vuotiailla 10 %:lla 
 • keski-ikäisillä 45–64-vuotiailla 17 %:lla ja 
 • ikääntyneillä yli 64-vuotiailla 55 %:lla. 

Mikä tahansa em. häiriö oli 

 • nuorista 27 %:lla
 • keski-ikäisistä 45 %:lla ja 
 • ikääntyneistä 80 %:lla.

Haittaavan häiriön esiintyminen oli paljon harvinaisempaa kaikissa ikäryhmissä, kuten yllä olevasta taulukostakin voi päätellä. Keski-ikäisillä haittaava häiriö oli yleisempää kuin nuorilla tai ikääntyneillä. Haittaavasta haluttomuudesta kärsi 12,3 % keski-ikäisistä, haittaavasta kiihottumishäiriöstä 7,5 % ja haittaavasta orgasmihäiriöstä 5,7 % ja mistä tahansa haittaavasta seksuaalihäiriöstä 14,8 %.

Haittaava seksuaalihäiriö oli merkittävästi yhteydessä huonoon itse koettuun terveydentilaan, matalaan koulutustasoon, masennukseen, ahdistuneisuuteen, kilpirauhashäiriöihin ja virtsanpidätysongelmiin.

Dosentti Juhana Pihan kommentti: 

Tästäkin tutkimuksesta ilmenee, että seksuaalihäiriöt ovat varsin yleisiä naisilla, mutta häiriö vaivaa naista itseään selvästi harvemmin. Naisen seksuaalihäiriöitä tutkittaessa onkin aina selvitettävä, missä määrin tilanne haittaa potilasta. Nykylinjausten mukaan seksuaalihäiriö voidaan diagnosoida vain, jos asianomainen kokee siitä haittaa. Asia, mitä ei ole selvitetty on se, missä määrin naisen seksuaalihäiriö, esim. haluttomuus ja orgasmiongelmat, aiheuttavat haittaa miehelle. Oman kliinisen kokemukseni mukaan paljonkin ja tätä kautta koko. 

Lähde

Sexual problems and distress in United States women. Obsterics & Gynecology 2008;112:970-978

Seksuaalihäiriöiden yleisyys alle 50-vuotiailla naisilla

Naisten seksuaalihäiriöiden tiedetään olevan yleisiä. Tietoa alle 50-vuotiaiden seksuaalihäiriöiden esiintymisestä on kuitenkin julkaistu melko vähän. Nyt referoitavassa tutkimuksessa on käyty läpi 135 julkaistua tutkimusta ja esitettävät esiintyvyysluvut pohjautuvat peräti 215 740 naisen tietoihin. Jokin seksuaalihäiriö todettiin 41%:lla.
Tutkimuksessa käytiin läpi vuosina 2000–2014 tehdyt tieteelliset tutkimukset koskien naisten seksuaalihäiriöiden esiintymistä. Tutkimuksen kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 135, joista 95 kelpasi tilastolliseen tarkasteluun. Näihin oli osallistunut yhteensä 215 740 naista eri puolilta maailmaa. Kyseessä on tähän asti selvästi laajin ja kattavin yhteenveto tehdyistä tutkimuksista. Mukaan otettujen tutkimusten tuli täyttää mm. seuraavia vaatimuksia: naiset olivat iältään alle vaihdevuosi-ikäisiä (eli noin alle 50-vuotiaita), tutkimuksissa piti raportoida ainakin yhden seksuaalihäiriön esiintyvyys, tutkimus ei saanut kohdistua tiettyä sairautta sairastaviin naisiin ja kyseessä ei saanut olla hedelmällisyyteen liittyvä tutkimus. Näin pyrittiin löytämään naisen seksuaalihäiriöiden esiintyvyys alle 50-vuotiaassa ns. yleisväestössä.

Naisen seksuaalihäiriöt luokiteltiin seuraavasti: haluttomuus, seksuaalinen vastenmielisyys, kiihottumishäiriöt, kostumishäiriöt, orgasmihäiriöt ja kipuhäiriöt. Esiintyvyyttä selvittäessä ei otettu huomioon häiriön aiheuttamaa henkilökohtaista haittaa, vaan kysyttiin, onko ko. häiriöitä ylipäänsä esiintynyt naisella.  Haluttomuuden esiintymistä oli tutkittu eniten, 62 tutkimuksessa. Muita häiriöitä oli tutkittu seuraavasti: Kipuhäiriöitä 65:ssä, orgasmihäiriöitä 53:ssa, kostumishäiriöitä 36:ssa, vastenmielisyyttä 5 tutkimuksessa.

Maailmanlaajuisesti jokin seksuaalihäiriö todettiin 41 %lla naisista. 

 • Haluttomuutta oli 28 %:lla
 • orgasmihäiriöitä 26 %:lla
 • kiihottumishäiriöitä 23 %:lla
 • kostumishäiriöitä 21 %:lla
 • kipuhäiriöitä 21%:lla. 

Suurin osa (36 kpl) tutkimuksista oli tehty Euroopassa. Euroopassa esiintyvyysluvut olivat seuraavia: 

 • jokin häiriö 39 %
 • haluttomuus 27 %
 • orgasmihäiriö 17 %
 • kiihottumishäiriö 16 %
 • kostumishäiriö 21%
 • kipuhäiriö 39 %. 

Esiintyvyyslukemat vaihtelivat melko paljon mm. maanosittain, kulttuureittain, tutkimusmenetelmien mukaan ja seksuaalihäiriön keston mukaan.

Juhana Pihan kommentti: 

Tutkimus tuo kaivattua tietoa alle 50-vuotiaiden naisen seksuaalihäiriöiden yleisyydestä. Voi todeta, että kyseessä on merkittävä terveysongelma, joka vaatii tulevina vuosina paljon panostusta tutkimustyöhön. Sinänsä raportoidut esiintyvyysprosentit ovat melko samanlaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa, mutta nyt tehty yhteenveto tutkimuksista on paljon laajempi kuin aiemmat yhteenvedot ja siten luvut ovat varsin luotettavia. On huomattava, että raportoidut lukemat kuvaavat ylipäänsä naisen kokemaa seksuaalihäiriötä, ei sitä onko häiriöstä naiselle itselleen suurta haittaa. Tutkimuksissa on todettu, että esim. jos haluttomuutta esiintyy 40 %:lla, niin itseä haittaavaa haluttomuutta voikin olla vain 10 %:lla. Tutkimuksia, joissa on huomioitu koettu haitta on kuitenkin tehty varsin vähän, joten asian siitä puolesta ei ole vielä riittävästi tietoa.

Lähde

McCool ym. Prevalence of female sexual dysfunction among premenopausal women: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Sex Med Rev 2016 (painossa)