Seksuaalinen aktiivisuus, seksuaalihäiriöt ja avunhakeminen 40–80-vuotiailla

Tutkimuksessa selvitettiin puhelinhaastattelun avulla 1 491 henkilön seksuaaliterveyttä, siihen vaikuttavia tekijöitä ja avunhakemista seksuaalihäiriöihin. Miehiä oli 742 ja naisia 749 ja he olivat iältään 40–80-vuotta. Parisuhteessa eli miehistä 65 % ja naisista 62 %.  Miehistä 80 % ja naisista 70 % oli ollut yhdynnässä viimeisen vuoden aikana, mutta säännöllisesti (enemmän kuin kerran viikossa) yhdyntää harrasti vain 35 % miehistä ja 28 % naisista. Hyväksi tai erittäin hyväksi terveytensä arvioi 79 % miehistä ja 74 % naisista.

Häiriöt miehillä

Yleisin häiriö oli ennenaikainen siemensyöksy, josta kärsi 26 % miehistä. Noin puolet näistä kärsi vaivasta usein tai jatkuvasti. Ikä, fyysinen aktiivisuus, tupakointi, alkoholinkäyttö, taloudellinen tilanne, masennus, verenpainetauti, diabetes, sydänsairaus tai eturauhasvaiva eivät vaikuttaneet ennenaikaisen siemensyöksyn esiintymiseen. 

Erektiohäiriöstä kärsi 22 % miehistä, heistä yli puolet usein tai jatkuvasti.  Edellä luetelluista taustatekijöistä ikääntymiseen ja masennukseen liittyi lisääntynyt riski erektiohäiriöön. Seksuaalisen halun puutetta raportoi 18 % miehistä, heistä vajaa puolet usein tai jatkuvasti. Vähäinen liikunta, masennus ja eturauhasvaivat lisäsivät haluttomuutta. Orgasminsaamisen vaikeutta oli 12 %:lla, heistä puolella usein tai jatkuvasti,  11 % ei kokenut seksiä miellyttäväksi ja 3%:lla oli yhdyntäkipuja.

Häiriöt naisilla

Yleisin häiriö oli seksuaalinen haluttomuus, jota oli 33 %:lla naisista, heistä vajaalla puolella usein tai jatkuvasti. Kuten miehilläkin, naisilla haluttomuutta lisäsivät vähäinen liikunta ja masennus. Kiihottumisvaikeuksia (kostumisvaikeuksia) oli 22 %:lla, heistä yli puolella usein tai jatkuvasti. Kiihottumisvaikeuksiin liittyi ikääntyminen ja masennus ja yllättäen keskitasoa korkeampi tulotaso. 

Orgasmin saamisen ongelmia oli 21%:lla, heistä hieman yli puolella usein tai jatkuvasti. Erityisesti 50–59-vuotiailla naisilla oli lisääntynyt riski orgasmivaikeuksiin. Myös masennus oli yhteydessä orgasmin saamisen vaikeuksiin, osittain todennäköisesti masennuslääkityksen sivuvaikutusten kautta. 20% naisista ei kokenut seksiä miellyttäväksi (yli puolet usein tai jatkuvasti) ja 13 %:lla oli yhdyntäkipuja (noin puolella heistä usein tai jatkuvasti).

Avun hakeminen

Vain 43 % seksuaalihäiriöistä kärsivistä miehistä ja naisista oli puhunut asiasta kumppanilleen. Miehistä noin 25 % ja naisista 22 % oli puhunut ongelmasta ammattihenkilön kanssa. 15 % oli hakenut apua lehdistä,  puhelinneuvonnasta tai internetistä. 45 % ei ollut tehnyt asialle mitään. Helpoimmin apua hakivat erektiohäiriöstä kärsivät ja 60–69-vuotiaat miehet. Naiset taas hakivat helpoiten apua kostumisvaikeuksiin. Miehillä myönteinen suhtautuminen lääketieteelliseen apuun lisäsi erittäin paljon avun hakemista.

Yleisin syy (36–38 %) siihen, että apua ei haettu, oli ajatus siitä, että vaiva ei ollut vakava tai että se menisi itsestään ohi. Toiseksi yleisin syy (25–28 %) oli se, että vaivan ajateltiin liittyvän normaaliin ikääntymiseen tai että henkilö oli tottunut asiaan. Vain 15 % ilmoitti syyksi sen, että ei uskonut lääkärin voivan auttaa ja 2 % ilmoitti syyksi taloudelliset seikat.

Juhana Pihan kommentti

Yli puolet sekä naisista että miehistä raportoi ainakin yhdestä seksuaaliongelmasta, joista miehillä yleisimmät olivat ennenaikainen siemensyöksy ja erektiohäiriöt ja naisilla haluttomuus ja kiihottumisvaikeudet. Tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin aiemmissakin väestötutkimuksissa. Seksuaalihäiriöt ovat siis varsin yleisiä, mutta edelleenkin vain pieni osa (20–25 %) hakee ammattiapua. Verrattuna 1990-lukuun avunhakijoiden osuus on jonkin verran lisääntynyt, joka johtuu tiedon lisääntymisestä ja seksuaaliongelmien ja niiden hoidon saamasta julkisuudesta. Avun hakemisen esteet liittyvät suurimmaksi osaksi tiedon puutteeseen, ei siihen että ei uskota lääkärin mahdollisuuksiin auttaa tai että hoito olisi liian kallista.

On huomioitava, että tässä tutkimuksessa oli mukana vain yli 40-vuotiaita, joka vaikuttaa etenkin erektiohäiriöiden ja naisten kiihottumisvaikeuksien esiintymiseen. Nämä ongelmat tunnetusti lisääntyvät iän myötä. Edelleen on muistettava, että tutkimus on tehty USA:ssa, jossa seksuaaliasioihin liittyvät asenteet ovat konservatiivisempia kuin Euroopassa. Esimerkiksi internetin vähäinen käyttö tiedonlähteenä kiinnittää huomiota. Kuitenkin Euroopassa tehdyissä tutkimuksissa on saatu hyvin samankaltaisia tuloksia seksuaalihäiriöiden esiintymisestä.

Lähde

  • Laumann ym. A population-based survey of sexual activity, sexual problems and associated help-seeking behavior pattern in mature adults in the United States of America. Int J Impot Res 2009